PARTNERJI

PARTNERJI

1. MEV – Polytechnic of Međimurje in Čakovec – VEČ 

2. RIS Dvorac Rakičan –  VEČ

3. Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj – ZRS Bistra Ptuj – VEČ 

4. Razvojna agencija Savinjske regije –VEČ 

5. Gradski muzej Varaždin –  VEČ

6. Muzej Međimurja Čakovec –  VEČ

7. Muzeji Hrvatskog zagorja –  VEČ

8. Proteus d.o.o. – Turistička agencija Proteus – VEČ

MEV – Polytechnic od Međimurje in Čakovec

Međimursko veleučilište u Čakovcu je visokošolski zavod, ki predstavlja regionalni center odličnosti visoko strokovnega in uporabnega znanstvenega dela, ki izvaja kvalitetno in učinkovito izobraževanje, temelječe na konceptu vseživljenjskega učenja, odgovornosti za znanje kot javno dobro, mobilnosti in razvoju človeških potencialov kot najvišje vrednote družbe. Veleučilište bo z aktivnim sodelovanjem z gospodarstvom, s partnerstvi za razvoj skupnosti, z vključenostjo v evropski prostor visokega izobraževanja in evropski raziskovalni prostor ter z visoko ravnijo organiziranosti pokazalo svojo javno odgovornost in doprineslo k razvoju družbe in znanja. Hkrati bo institucija, ki spodbuja mobilnost, razvijanje podjetniške energije in izražanje talenta posameznika (predavatelja, asistenta, administratorja in študenta). Visoka fleksibilnost študija in uvajanje novih programov s ciljem izobrazbe visoko usposobljenih in strokovnih profilov, potrebnih v gospodarstvu bo še naprej ena od temeljnih značilnosti Međimurskega veleučilišta u Čakovcu.

Več na URADNI STRANI.

RIS Dvorec Rakičan

RIS Dvorec Rakičan je regionalni javni zavod, ustanovljen s strani Mestne občine Murska Sobota in Zveze za tehnično kulturo Slovenije. RIS deluje na področju turizma,kulture,raziskav, izobraževanja in medgeneracijskega sodelovanja. Eden glavnih ciljev organizacije je ohranjanje, spodbujanje in razvoj kulturne in naravne dediščine, saj je RIS tudi upravitelj dvorca in pripadajočega parka, ki sta oba pod spomeniškim varstvom. RIS je organizator številnih nacionalnih in mednarodnih posvetov, konferenc s področja zdravja, zdrave prehrane, gibanja, zdravega načina življenja, ekologije, ekološkega osveščanja, psiholoških in socialnih tematik. Sestavni del RIS-a je tudi Konjeniški center Dvorec Rakičan, kjer je nastanjenih 15 konjev. V upravljanju RIS-a je tudi galerija. RIS za in v interesu MO Murska Sobota pripravlja številne evropske projekte pri čemer mu MO Murska Sobota zagotavlja potrebno finančno podporo. Njihovo osebje je visoko izobraženo in ima številne izkušnje na sledečih področjih: -projektno vodenje in finančni management, -znanje tujih jezikov, -organizacija različnih dogodkov (mednarodne konference, programi mladinskih izmenjav), -promocija (promocijski material, sodelovanje z mediji), -priprava in izvajanje različnih raziskovalno-razvojnih programov, -priprava različnih splošnih in specializiranih strokovnih mnenj. RIS organizira različne dogodke s tudi več kot 10.000 obiskovalcev na dan.

Več na URADNI STRANI.

Znanstveno – raziskovalno središče Bistra Ptuj

ZRS Bistra Ptuj deluje kot regionalna razvojna agencija, pa tudi kot raziskovalno središče in je močno vpeta v EU projekte. Med glavne dejavnosti sodijo: spodbujanje vseobsegajočega in lokalno usmerjenega trajnostnega razvoja podregije, ki jo sestavlja 16 občin, vzpostavljanje in vzdrževanje povezav med podjetji, raziskovalnimi institucijami in oblastmi, prenos znanja, ustvarjanje in razširjanje znanj ter ustvarjanje priložnosti za višje izobražene kadre v regiji. V organizaciji je zaposlenih 15 ljudi z visoko izobrazbo, od tega 5 doktorjev in 1 magistrica znanosti. Vsi so usposobljeni in izkušeni v projektnem delu.

Več na URADNI STRANI.

Razvojna agencija Savinjske regije

Osnovna vloga in poslanstvo RASR, je spodbujanje razvoja Savinjske regije. Agencija je bila ustanovljena s strani 31 občin, junija 2010. V sodelovanju z vsemi regionalnimi akterji razvoja se osredotoča na prepoznavanje in izkoriščanje razvojnih potencialov v regiji. Naloga RASR je usklajevanje in vključevanje 31 občin, v skrbi za uravnotežen regionalni razvoj. RASR ima status regionalnega razvoja subjekta na nacionalni ravni in ima pomemben vpliv na regionalno politiko preko svojih ustanoviteljev, 31 občin. Vplivamo na področju regionalne politike s spodbujanjem regionalnega razvoja. RASR ima status spodbujanja regionalnega razvoja, ki je bil dodeljen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo od leta 2010. Glavna dejavnosti organizacije so: načrtovanje dela, priprava strokovnih podlag za izvajanje regionalnih projektov, priprava vlog za financiranje razvojnih nalog, priprava poročil, sodelovanje z občinami v regiji pri prepoznavanju in uresničevanju skupnih razvojnih nalog, sodelovanje z vsemi nacionalnimi subjekti in regionalnih agencij, izvajanje regijskih štipendijskih shem, promocija regije, kot tudi regionalne aktivnosti, programi in projekti. RASR skrbi tudi za Regionalno garancijsko shemo in Regionalno štipendijsko shemo. Projekti: Podjetno v svet podjetništva 2015 (sofinanciran iz ESS). Projekt »Jugovzhodna Evropa (Programskoa Polyinvest) – PP.

Več na URADNI STRANI.

Gradski muzej Varaždin

Mestni muzej Varaždin je bil ustanovljen 1925 v Starem gradu, gostsko-renesančni utrdbi, od omenjenega leta pa tudi neprekinjeno deluje. Utrdba je bila nazadnje obnovljena l. 1989. Stalna razstava v Starem gradu obsega številne ambientalno oblikovane stilske sobe od renesanse do secesije, predmete iz zbirk orožja, kamnitih spomenikov, ostankov Vatroslava Jagića i Ivana Kukuljevića Sakcinskog, eksponate, ki govore o preteklosti mesta in utrdbe, obrti, trgovini in lekarništvu. S to postavitvijo je bil Mestni muzej Varaždin kot prvi med hrvaškimi muzeji l. 1994 kandidat za Nagrado evropskega muzeja leta. V aprilu 2007 je bila stalna razstava “Odijela” dopolnjena z muzejsko enoto iz zbirk keramike, stekla in ur, l. 2014 pa je bila urejena razstava s prikazom mode in oblačenja v preteklosti. Danes ima GMV skoraj 200.000 predmetov razvrščenih v 54 zbirk, za katere skrbi 32 zaposlenih.

Več na URADNI STRANI.

Muzej Međimurja Čakovec

Muzejski strokovnjaki (arheolog, zgodovinar, umetnostni zgodovinar, etnolog) imajo veliko izkušenj s področja raziskovanja zgodovine skozi strokovno literaturo, raziskovanjem v zgodovinskih arhivih, terenskimi obhodi, intervjuji posameznikov ter so za razliko od navadnih raziskovalcev in zgodovinarjev kvalificirani za to, da svoje znanje na kreativni način prenesejo na obiskovalce s postavitvijo zanimive začasne ali stalne razstavo muzeja. Redno delo muzejskih strokovnjakov predstavlja tudi pisanje strokovnih in znanstvenih del, knjig ter katalogov muzejskih razstav, veliko izkušenj pa imajo ti strokovnjaki tudi s področja komunikacije z obiskovalci, predavanj, vodenjem izobraževalnih in kreativnih delavnic za vse starostne skupine ipd. Naš strokovni tim je napisal scenarij za dva muzejska kratkometražna filma – reportažni in dokumentarni. L. 2012 so sodelovali v kulturno-zgodovinsko-turistični manifestaciji „Ana Katarina Zrinski“ Međimurskog veleučilišta, katere glavni cilj je bila uprizoritev zgodovinske osebe Ane Katarine Zrinski v avtentičnom okolju Starega grada Zrinskih v Čakovcu. v sklopu projekta „pHisCulture“, ki se je izvedel v okviru OP SI-HR 2007-2013, so muzejski kustosi rekonstruirali obdobje t.i. Fin de siècla, tj. obdobje konca 19. in začetka 20. stoletja. Ob otvoritvi razstave pod nazivom „Večernji soirée“.

Več na URADNI STRANI.

Muzeji Hrvatskog zagorja

Muzeji Hrvatskog zagorja obsegajo pet muzejsko-galerijskih ustanov na območju hrvaškega Zagorja. Področje njihovega delovanja je zaščita prezentacij in interpretacij kulturne in naravne dediščine. V ta namen muzeji delajo tako na zaščiti premične in nepremične kulturne dediščine kot tudi na prezentaciji s pomočjo stalnih razstav, katalogov, drugih tiskovin in multimedije. V projektu sodelujeta dve enoti muzeja: Grad Veliki Tabor in Muzej kmečkih uporov. Oba se nahajata v zgradbah, ki sta kulturna spomenika. Grad Veliki Tabor je pred kratkim izdelal scenarij razstave, ki vključuje tako dobre muzejske prakse kot tudi smernice Strategije ohranjanja in gospodarske uporabe kulturne dediščine Republike Hrvaške v obdobju 2010-2013 in Strategije Ministrstva kulture RH 2012-2014. Muzej ima izkušnje v različnih projektih kot tudi z digitalizacijo in izdelavo multimedijskih aplikacije, ki se uporabljajo v stalni razstavi. Muzej je za svojo 3D video projekcijo (video mapping) gledališča Gubca prejel nagrado »Heritage in Motion« v kategoriji filma in videa. Zaposleni obeh muzejskih enot imajo bogate izkušnje na področju kulturnega turizma in izvajanja različnih dogodkov, »žive« zgodovine kot tudi z organizacijo strokovnih srečanj in kulturnih dogodkov.

Več na URADNI STRANI.

Proteus d.o.o.

Turistična agencija Proteus je z blagovno znamko Slovenia Explorer vodilni ponudnik dnevnih izletov po Sloveniji za tuje turiste. Poleg zavezanosti k odličnosti izvedbe in odnosa do strank in partnerjev, je za uspeh agencije ključen inovativni pristop k organizaciji in promociji, ki agencijo vedno znova postavlja pred konkurenco. Značilnost agencije je, da poleg glavnih slovenskih turističnih krajev v svojo ponudbo vključuje vse slovenske regije, saj imajo v svoji ponudbi kar 14 različnih razpisanih izletov, ki se izvajajo vsak teden. V ponudbi imajo tudi inovativen produkt imenovan Slovenia incognita. Gre za izlet v neznano, kjer strankam ne povedo, kam jih bodo peljali. Za promocijo svojih izletov in Slovenije so narisali ilustriran zemljevid s slovenskimi znamenitostmi, ki se je pri tujih gostih izkazal za izredno uspešnico. TA Proteus uspešno trži svoje izlete preko lastne spletne strani, s tiskanim promocijskim materialom pa je prisotna v vseh ljubljanskih hotelih in ostalih namestitvenih kapacitetah. Pri organizaciji in prodaji izletov odlično sodeluje s Turizmom Ljubljana ter s številnimi tujimi agencijami po Evropi in drugod po svetu. Svoje izlete uspešno prodaja tudi na globalnih spletnih portalih kot so Viator in Tripadvisor.Poleg dobre organizacijske ekipe ima TA Proteus ekipo odličnih turističnih vodnikov, ki jih redno dodatno izobražuje. Vodniki vodijo v večini glavnih svetovnih jezikov, poleg tega pa ima dober nabor občasnih sodelavcev za ostale tuje jezike.

OBIŠČITE NAS

PARTNERI PROJEKTA

LIVING CASTLES – EU PROJECT

Close Menu